ประวัติภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์

    ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนวิชาภูมิศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา โดยเปิดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรระดับวิชาโทภูมิศาสตร์ นักศึกษารุ่นแรกจบหลักสูตรวิชาโทภูมิศาสตร์ในปีการศึกษา 2514 และในการปีการศึกษา 2514 ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ขยายหลักสูตรจากการเลือกศึกษาเฉพาะวิชาโทภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาเอกและวิชาโท สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภูมิศาสตร์รุ่นแรกจบการศึกษาในปีการศึกษา 2517วิชาเอกหรือวิชาโทก็ได้มีการสอนเรื่อยมาจนปัจจุบัน
    ในปีการศึกษา 2537 ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดหลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม และเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน
    ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภูมิศาสตร์นั้น ภาควิชา ฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรหลายครั้งตั้งแต่พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2536 และพ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งการพัฒนา เทคโนโลยี ปรัชญา ปณิธานมุ่งให้บัณฑิตรอบรู้ในศิลปวิทยา มีความคิดสร้างสรรค์อย่างผู้มีภูมิปัญญาและทรงคุณธรรม มุ่งความเป็นสากล
 

วัตถุประสงค์

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไปในวิชา ภูมิศาสตร์ทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และสังคม อันเป็นความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ชั้นสูงและสาขา วิชาอื่น เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาภูมิศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งในด้านความรู้และความเข้าใจแนวความคิดทฤษฎีเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ทางภูมิศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญที่สอดคล้องกับกาพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ
 

กลยุทธ์ของภาควิชา

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก       ยุคโลกาภิวัฒน์ ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับ ผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์ เชิงสร้างสรรค์ ทางด้านสังคมศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อให้ภาควิชาภูมิศาสตร์เป็นแหล่งความรู้ของสังคมและประเทศชาติ
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นพันธกิจของภาควิชาภมิศาสตร์
    กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เพื่อความเข้มแข็งและเพิ่มคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
    กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน สร้างสรรค์ สนับสนุน บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและการเพิ่มมูลค่า

 

ที่ตั้งภาควิชา

    ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

Location

Geography Department, Faculty of Arts, Silpakorn University: Sanamchandra Palace Campus, Nakornpatom 73000, Thailand
Facebook ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.facebook.com/pages/Department-of-Geography-Faculty-of-Arts-Silpakorn-University/179008936463